гр. Гълъбово
Последни новини

Важни съобщения

План прием след III -то класиране

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

В Първо основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово ще бъдат сформирани следните групи:

Модул 1. Изкуства:

 • Театрално изкуство – специалист от училище
 • Вокална група – специалист от училище

Модул 2. Спорт:

 • футбол – ученици I-IV клас – специалист от училище
 • футбол – ученици V-VII клас – специалист от училище

П О К А Н А

КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІОУ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”ГЪЛЪБОВО

Във връзка с изпълнението на изискванията на чл.7, ал.2, т.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с предстоящ избор на нов Обществен съвет към Първо основно училище  „Св. Паисий Хилендарски”, моля да се явите на 15.11.2022 год. в 17.30 часа в сградата на училището на среща за избор на представители за участие в общо събрание за избор на членове на Обществения съвет от родителите на учениците от при следния дневен ред:

 1. Запознаване с правомощията на Обществения съвет  
 2. Избор на участници /родители/ от всяка паралелка в общото събрание на училището за избор на Обществен съвет.

                                                                                  Директор:  Теодора Желева

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

В Първо основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово ще бъдат сформирани следните групи:

Модул 1. Изкуства:

 • Танцово изкуство с външен специалист
 • Вокална група – специалист от училище

Модул 2. Спорт:

 • футбол – ученици I-IV клас – външен специалист
 • футбол – ученици V-VII клас – външен специалист

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ЛИЦА, КОИТО СА ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ МИНАЛИ ГОДИНИ ИЛИ КОИТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ УЧИЛИЩЕ

В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

УТВЪРЖДАВА: Теодора Желева

директор  на  ІОУ „Св. Паисий Хилендарски”

Заповед № 99  / 17 .11.2021г.

I. Общи положения:

1. Лица, които са прекъснали обучението си през минали години или които не са посещавали училище, се обучават в съответствие с чл. 107, ал.2 от ЗПУО.

2. Лица, които са прекъснали обучението си през минали години или които не са посещавали училище, се обучават в неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

3. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

4. Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит. Обучаващите се могат да полагат изпити за следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година.

5. Лица, които са прекъснали обучението си през минали години или които не са посещавали училище, се обучават в самостоятелната форма на обучение и се подготвят и явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

6. Формата на обучение се препоръчва от училищния консултански екип за:

6.1. лице, ненавършило 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години

възрастта за съответния клас;

6.2. лице, навършило 16години, което постъпва за първи път в училище;

6.3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

6.4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни

години.

7. Обучаващите се, които не са се явили или са получили оценка Слаб 2 на изпитите по график, имат право да се явят на две поправителни сесии.

8. Обучаващите се, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по т.5, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

9. Обучаващите се, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

10. Обучаващите се, които се обучават в самостоятелната форма на обучение, при повтарянето на класа, се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка слаб /2/ или не са се явили на поправителните изпити.

II. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, КОИТО СА ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ МИНАЛИ ГОДИНИ ИЛИ КОИТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ УЧИЛИЩЕ

1. Подаване на заявление до директора на училището от родителя /настойника/ на обучавания или от самия него, когато той е навършил 16 години/.

2. Директорът на училището издава заповед, с която утвърждава списъка на обучаващите се лица, редът, условията и графика да провеждане на изпитите.

3. Провеждане на обучения за формиране на ключови компетентности (изучаване на учебно съдържание за клас от начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование

III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ.112, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПУО

1. При обучението на лица, които са прекъснали обучението си през минали години или които не са посещавали училище, се прилага училищен учебен план за паралелка. Лицата, които са прекъснали обучението си през минали години или които не са посещавали училище, полагат изпити за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

2. Организация на изпитите. Права и задължения на обучаващите се:

 • Класният ръководител на лицата, които са прекъснали обучението си през минали години или които не са посещавали училище, уведомява обучаващите се за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:
 • за насрочване на дати за изпити в съответната изпитна сесия;
 • конспектите по всеки учебен предмет;
 • наличните учебни материали;

Уведомяването се осъществява чрез някой от начините:

 • електронната поща;
 • поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;
 • публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;
 • публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите;
 • телефонно обаждане от класния ръководител.
 • Обучаващите се полагат изпити за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.
 • Оповестяването на резултатите се извършва от класните ръководители на обучаващите се при спазване на указаните срокове и място за оповестяване.
 • Резултатите от изпитите се внасят в училищната документация от класните ръководители на обучаващите се.

IV. РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

1. Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.

2. Целта на обучението на лица, които са прекъснали обучението си през минали години или които не са посещавали училище, в самостоятелна форма е да се даде възможност на обучаващите се да завършат обучението си в следващ клас, етап, да придобият средно образование.

 • публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;
 • публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите;
 • телефонно обаждане от класния ръководител.
 • Обучаващите се полагат изпити за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.
 • Оповестяването на резултатите се извършва от класните ръководители на обучаващите се при спазване на указаните срокове и място за оповестяване.
 • Резултатите от изпитите се внасят в училищната документация от класните ръководители на обучаващите се.

IV. РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

1. Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.

2. Целта на обучението на лица, които са прекъснали обучението си през минали години или които не са посещавали училище, в самостоятелна форма е да се даде възможност на обучаващите се да завършат обучението си в следващ клас, етап, да придобият средно образование.

                  

м е р к и

за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19                                               

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В I ОУ“ Св.  Паисий Хилендарски“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

Учебният процес през учебната 2020/2021 година в I ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще стартира  на 15.09.2020 г. и ще се провежда в дневна форма на обучение за всички ученици.

Организацията на учебния процес през учебната година ще се извърши  при спазване на разпоредите на следните нормативни документи:

 • Заповед № РД-01-452/04.08. 2020 г. на министъра на здравеопазването
 • Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, на МОН.

Въз основа на  дадените документи са разработени вътрешни нормативни актове, регламентиращи дейността на I ОУ, свързана с условия на обучение и работа в учиището в условията на пандемия от COVID -19.

В основата на разработените правила на организация на учебни процес в “ в условията на разпространение на  COVID-19 е залегнала стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки чрез прилагане на следните мерки:

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

 1. Спазване на общите здравни мерки, предписани от компетентните органи – МЗ, СРЗИ от учители, ученици и пребиваващи на територията на I ОУ.
 2. Носене на лични предпазни средства – маски/шлем:

2.1. Задължително:

    – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица –

в общите закрити части на учебната сграда – предверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет и столова (освен при хранене)

– училищните автобуси

– за учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/ клас/етап – в класните стаи, кабинети, физкултурен салон

2.2. По желание:

– за учители –  преподаващи само в една паралелка;

– за учениците – в класната стая.

* Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите –  маски или шлемове.

 1. Дезинфекция и проветряване на помещенията.

3.1. Преди началото на учебната година –  извършване на пълна дезинфекция и генерално почистване на всички помещения с помощта на препарати и дезинфектанти.

3.2. Ежедневно  двукратно (преди началото и след приключване на смяната) извършване на влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличват – минимум 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

– В компютърните кабинети – мишките и клавиатурите  се  дезинфекцират с антибактериални кърпи преди започване на всеки час.

3.3 Проветряване на учебните стаи – по време на всяко междучасие и поне един прозорец по време на час.

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:

4.1. Налични са  течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и пребиваващи на територията на учебното заведение.

4.2.Поставяне на дезинфектанти за ръце поставени на входа на сградата, в коридори, фойаета, физкултурните салони, в столовата, в учителската стая, във всяка класна стая за учениците от начален етап, като тяхното изразходване и осигуряване се следи от домакина на училището, дежурните учители.

4.3.Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне.

4.4.Правилно използване на дезинфектант на ръце, който се нанася върху чисти ръце.

4.5.Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа , устата и очите.

 1. Възпитателни мерки:

5.1. Първият час на класа /в първия учебен ден / ще се проведе като „Здравен час“  и ще е насочен към:

– Провеждане на периодични разговори / беседи в рамките на 5-10минути, съобразени с възрастовите особености на учениците.

– Напомняне на децата да докосват по- малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

– Поставяне на видно място – в коридори, класни стаи, тоалетни и др. Информационни материали за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция от 1,5м.

–  Ограничаване контакта с ученици от други класове в междучасията.

–  Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

 1. Извършване на „сутрешни филтри“, за да се идентифицират ученици с признаци на респираторни заболявания в сградата – от медицинското лице и учителите, имащи първи час с учениците.

Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID – 19, както и за последващите мерки.

Обособяване на стая за изолация на ученик или лице с грипоподобни симптоми.

Първоначално поведение.

–           Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

–           Избягва се физически контакт с други лица.

–         При възможност използва личен транспорт за придвижване.

–           Осъществява консултания с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия.

 1. Спазване на дистанция.

7.1. Вход и коридори.

– Влизането и излизането от сградата да става през два входа, за да не се допуска струпване на учениците и да се спазва необходимата дистанция.

– Да се създаде организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

Обучението на всяка паралелка ще се извършва в класната стая.

7.4. Училищен двор

– Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. За целта да се отвори трети вход за посочените лица.

– Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

– Разделяне на двора на зони за отделни паралелки.

– Провеждане на повече занятия на вън.

7.5. Групите  за занимания по интереси са организирани в рамките на паралелка, с намален брой ученици във всяка група, за да се осигури нужната дистанция и да няма пряко взаимодействие между тях.

7.6. Междучасия.

– Различно начало на учебните занятия за отделните класове и различен график за междучасията.

– Учителите следят да се намалят до минимум контактите между ученици от различни паралелки/ класове по време на междучасие.

7.7.Тоалетни/санитарни помещения – да се ползват свободно

7.10. Комуникация:

            А. Между учители:

В учителска стая

– Ограничена  комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

– По-голяма част от комуникацията да се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Б. С родители

– Комуникация с родителите да се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

В. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети – в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

7.11. Физкултурен салон.

Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито. В студените месеци по една паралелка в салон.

Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет. https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf,

както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда.

 1. Нужен е предварително обсъден и приет от педагогически съвет списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) или при невъзможност за осъществяване на такова – към обучение от разстояние на хартия;
 2. Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 • Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 • Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 • Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред
 • Използване на единна платформа за цялото училище
 • Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск
 • Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката

Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане спецификата на учебния предмет,

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

Списъкът с мерки  е отворен, може да бъде променян и е приет от ПС –

Протокол №14/09.09.2020 год.

 

                                                                              УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповеди  № РД09-3457/26.11.2020 г. и № РД09-3464/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, се преустановят всички присъствени учебни занятия за децата от подготвителните групи (ПГ) и учениците от I до VII клас включително, записани в дневна и индивидуална форма на обучение в  I ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово, считано от 30.11.2020 г.  до 18.12.2020 г. за децата от подготвителните групи и от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. за учениците от от I до VII клас включително.

В посочения период обучението на учениците ще се осъществяват от разстояние в електронна среда при използване на платформата Google classroom и електронния дневник на паралелката. Учебните часове ще се провеждат по утвърдено седмично разписание. Информация за графика на часовете и за организацията на учебния процес ще получите от класните ръководители в Школо. За учениците I – III клас една седмица за проектни или творчески дейности и две седмици, в които дните са неучебни ще се използват за занимания по интереси или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.Учениците от IV – VI клас две седмици, в които дните са неучебни ще се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

Благодарим за разбирането и подкрепата и бъдете здрави!

1. График за работа с учениците от Подготвителна група-5 годишни, подготвителна група-6 годишни

1час 8:30-9:00
2 час 9:00-9:30
3 час 9:00- 11:30
4 час 11:30 – 13:30

 

 1. График за проектна/творческа дейност, знимания по интереси и обща подкрепа на учениците от І до VІ клас

I клас

1час 9:00-9:20
2 час 9:30-9:50
3 час 10:00- 10:20

                                                                       

II клас

1час 9:00-9:20
2 час 9:30-9:50
3 час 10:00- 10:20

 

III клас 

 

1час 9:00-9:20
2 час 9:30-9:50
3 час 10:00- 10:20

 

IV клас

1час 9:00-9:20
2 час 9:30-9:50
3 час 10:00- 10:20

     V клас

1час 13:30-14:00
2 час 14:10-14:40
3 час 14:50 – 15:20

 

VI клас

1час 13:30-14:00
2 час 14:10-14:40
3 час 14:50 – 15:20

 

                                                                                        

 

      Обява

М  е р к и  

за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19                                               

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В I ОУ“ Св.  Паисий Хилендарски“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

Учебният процес през учебната 2020/2021 година в I ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще стартира  на 15.09.2020 г. и ще се провежда в дневна форма на обучение за всички ученици.

Организацията на учебния процес през учебната година ще се извърши  при спазване на разпоредите на следните нормативни документи:

 • Заповед № РД-01-452/04.08. 2020 г. на министъра на здравеопазването
 • Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, на МОН.

Въз основа на  дадените документи са разработени вътрешни нормативни актове, регламентиращи дейността на I ОУ, свързана с условия на обучение и работа в учиището в условията на пандемия от COVID -19.

В основата на разработените правила на организация на учебни процес в “ в условията на разпространение на  COVID-19 е залегнала стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки чрез прилагане на следните мерки:

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

 1. Спазване на общите здравни мерки, предписани от компетентните органи – МЗ, СРЗИ от учители, ученици и пребиваващи на територията на I ОУ.
 2. Носене на лични предпазни средства – маски/шлем:

2.1. Задължително:

    – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица –

в общите закрити части на учебната сграда – предверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет и столова (освен при хранене)

– училищните автобуси

за учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/ клас/етап – в класните стаи, кабинети, физкултурен салон

2.2. По желание:

за учители –  преподаващи само в една паралелка;

за учениците – в класната стая.

* Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите –  маски или шлемове.

 1. Дезинфекция и проветряване на помещенията.

3.1. Преди началото на учебната година –  извършване на пълна дезинфекция и генерално почистване на всички помещения с помощта на препарати и дезинфектанти.

3.2. Ежедневно  двукратно (преди началото и след приключване на смяната) извършване на влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличват – минимум 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

– В компютърните кабинети – мишките и клавиатурите  се  дезинфекцират с антибактериални кърпи преди започване на всеки час.

3.3 Проветряване на учебните стаи – по време на всяко междучасие и поне един прозорец по време на час.

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:

4.1. Налични са  течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и пребиваващи на територията на учебното заведение.

4.2.Поставяне на дезинфектанти за ръце поставени на входа на сградата, в коридори, фойаета, физкултурните салони, в столовата, в учителската стая, във всяка класна стая за учениците от начален етап, като тяхното изразходване и осигуряване се следи от домакина на училището, дежурните учители.

4.3.Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне.

4.4.Правилно използване на дезинфектант на ръце, който се нанася върху чисти ръце.

4.5.Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа , устата и очите.

 1. Възпитателни мерки:

5.1. Първият час на класа /в първия учебен ден / ще се проведе като „Здравен час“  и ще е насочен към:

– Провеждане на периодични разговори / беседи в рамките на 5-10минути, съобразени с възрастовите особености на учениците.

– Напомняне на децата да докосват по- малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

– Поставяне на видно място – в коридори, класни стаи, тоалетни и др. Информационни материали за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция от 1,5м.

–  Ограничаване контакта с ученици от други класове в междучасията.

–  Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

 1. Извършване на „сутрешни филтри“, за да се идентифицират ученици с признаци на респираторни заболявания в сградата – от медицинското лице и учителите, имащи първи час с учениците.

Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID – 19, както и за последващите мерки.

Обособяване на стая за изолация на ученик или лице с грипоподобни симптоми.

Първоначално поведение.

–           Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

–           Избягва се физически контакт с други лица.

–         При възможност използва личен транспорт за придвижване.

–           Осъществява консултания с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия.

 1. Спазване на дистанция.

7.1. Вход и коридори.

– Влизането и излизането от сградата да става през два входа, за да не се допуска струпване на учениците и да се спазва необходимата дистанция.

– Да се създаде организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

Обучението на всяка паралелка ще се извършва в класната стая.

7.4. Училищен двор

– Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. За целта да се отвори трети вход за посочените лица.

– Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

– Разделяне на двора на зони за отделни паралелки.

– Провеждане на повече занятия на вън.

7.5. Групите  за занимания по интереси са организирани в рамките на паралелка, с намален брой ученици във всяка група, за да се осигури нужната дистанция и да няма пряко взаимодействие между тях.

7.6. Междучасия.

– Различно начало на учебните занятия за отделните класове и различен график за междучасията.

– Учителите следят да се намалят до минимум контактите между ученици от различни паралелки/ класове по време на междучасие.

7.7.Тоалетни/санитарни помещения – да се ползват свободно

7.10. Комуникация:

            А. Между учители:

            В учителска стая

 – Ограничена  комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

– По-голяма част от комуникацията да се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Б. С родители

– Комуникация с родителите да се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

В. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети – в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

7.11. Физкултурен салон.

Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито. В студените месеци по една паралелка в салон.

Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет. https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf,

както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда.

 1. Нужен е предварително обсъден и приет от педагогически съвет списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) или при невъзможност за осъществяване на такова – към обучение от разстояние на хартия;
 1. Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 • Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 • Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 • Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред
 • Използване на единна платформа за цялото училище
 • Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск
 • Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката

Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане спецификата на учебния предмет,

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

Списъкът с мерки  е отворен, може да бъде променян и е приет от ПС –

Протокол №14/09.09.2020 год.

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

I .УЧИТЕЛИ

 1. Всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена /да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да използват само лични пособия, да се избягва пряк досег помежду си/.
 1. Да инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантите.
 2. При поява на неразположение от ученик, същият се изпраща в медицинския кабинет в училище и се уведомяват родителите и личния лекар, за да предприемат мерки за осигуряване на здравни грижи за детето.
 1. Стриктно да се прилагат и спазват мерките за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията- задължителни и препоръчителни.
 1. Спазване на общите здравни мерки.
 1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).Носенето на маска или шлем е задължително:
 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища,коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая и в помещението за хранене (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и

очите.

 • Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.
 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
 2. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19.
 3. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
 4. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
 5. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.
 1. УЧЕНИЦИ
 2. Спазване на общите здравни мерки.
 3. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, помещение за столово хранене – за всички ученици;
 • Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила

общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

 • Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.
 • Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;
 • Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
 • защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на предната част;
 • След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
 • Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне;
 • Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни;
 1. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при посещение на санитарните помещения(влизат само по двама),по време на междучасията и организирания отдих;
 2. Да не споделят общи предмети или храна;
 3. Да спазват необходимата дистанция в столовата по време на хранене;
 4. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското лице или родител(ако неразположението е усетено в домашна среда);
 5. Стриктно спазване на лична хигиена.
 • Старателно измиване на ръцете:
 • когато са видимо замърсени;
 • след кихане или кашляне;
 • преди, по време и след приготвяне на храна;
 • преди хранене;
 • след ползване на тоалетна;
 • след досег с животни;
 • при непосредствена грижа за болен.

Ръцете се мият 20 секунди със сапун.

 • При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите;

Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

III. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

 1. Задължения на помощно – обслужващия персонал /хигиенисти/:
 • Стриктно спазване на алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на помещенията;
 • Ежедневна периодична дезинфекция на критичните точки в училищната сграда: подови покрития, бюра, чинове, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, парапети, тоалетни, мивки, кранове и много други често докосвани с ръце повърхности;
 • При наличие на потвърден случай на коронавирус се извършва почистване и дезинфекция на повърхности, които са били в контакт със заболялото лице, помещението и общите части;
 1. Начин на приложение на дезинфектантите
 • Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба и директно да се нанасят върху повърхностите или такива, от които се приготвят разтвори преди употреба;
 • Третират се всички малки повърхности- дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.;
 • Препоръчително е използване на дезинфектант под формата на спрей;
 • Повърхностите се напръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа, предварително напоена със разтвора за дезинфекция;
 • Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като същите се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя;
 • Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности могат да се използват под формата на концентрат, от който да се приготви работен разтвор или да е готов за директна употреба.
 • Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие;
 • Стриктно да се спазват специфичните изисквания за проветряване на помещението, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора до третираните повърхности и др.
 1. МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ
 2. Следи за проявени признаци на неразположения у ученици, като същите се настаняват в медицинския кабинет и се уведомят родителите.
 3. Инструктира и осъществява контрол над хигиенистите и за помещението за хранене.
 4. Медицинското лице съдейства на обслужващия персонал при поддържане на хигиената в помещенията и спазване на указанията на Министерството на здравеопазването. Взема участие при дезинфекцирането на чиновете и бравите на класните стаи след голямото междучасие.
 5. Изисква от родителите информация за здравословното състояние на учениците.
 6. Поддържа постоянна връзка с лекуващите лекари на учениците и изисква документ за здравословното им състояние.
 7. Да се запознае и да следи за стриктно спазване на насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.
 8. Да се запознае със списъка на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19, който е поместен в Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.
 9. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

– в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища,

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая и помещението за хранене – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

                             

92445078_302736587356206_4542710024769634304_n

                            

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година ще се извършва електронно и в канцеларията на училището.

Ние предлагаме:
1. Висококвалифицирани учители с богат опит и визия за индивидуален подход и развиване възможностите на Вашето дете;
2. Уютни класни стаи с модерно техническо оборудване;
3. Целодневна организация на учебния ден;
4. Ресурсен учител;
5. Педагогически съветник;
6. Здравен кабинет.

Тези от Вас, които ни познават, ни имат доверие!

ДОБРЕ ДОШЛИ

В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ И ПОГЛЕД В
БЪДЕЩЕТО!

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

                                        

О Б Р Ъ Щ Е Н  И Е

Мили деца, родители, колеги,

Ние всички сме изправени пред голямо изпитание, причинено ни от нова за света болест – коронавирус COVID-19. Затова днес, и в близките месеци, всички ние повече от обикновено трябва да сме отговорни и да спазваме указанията на Националния оперативен щаб и министерството на здравеопазването. Извънредното положение, което правителството обяви, е с ясната цел да oзапази здравето и живота на всеки един от нас – деца, родители, близки, приятели, познати и непознати.

Ето защо на свой ред ние, ръководството на Първо основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово, се обръщаме към Вас, водени от убеждението, че здравето ни е от първостепенна важност и всички имаме отговорността един към друг да се пазим и да успеем да оцелеем пред това предизвикателство.

Мили деца,

За да сте в безопасност, останете възможно най-дълго време в домовете си. С приятелите и близките си за този период лесно може да се свързвате с телефон или по интернет. Когато се наложи да излезете навън, обмислете с родителите или близките си как да го направите. Внимавайте с кого и как контактувате. Избягвайте срещи с много на брой хора, защото така рискувате някой от тях да е болен и да ви зарази.

Ограничете максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (магазини, транспорт, заведения за хранене, детски клубове и др.) Докато трае извънредното положение в страната и не сте на училище, може да използвате това време за полезни за вас неща. Може да опознаете някакво приключение в интернет, да четете книги, гледате филми, слушате любимата си музика, да пренаредите стаята си – все неща, които в ежедневието не ви остава много време заради различни ангажименти. Не се самонавивайте, че ви е скучно. Използвайте времето си за най-ценното за учениците – спокойно да се упражнявате с учебно съдържание. Вече има много интересни електронни ресурси с тази цел. Така ще ви минава бързо времето у дома със забавление, а и ще подобрите или затвърдите успеха си в училище след това. Голяма част от учителите ще подготвят специално за вас онлайн материали и това ще разнообрази начините на учене и опита ви.

Когато по необходимост излезете навън, минавайте по открити места, но задължително където няма много хора. В създалата се ситуация, в която никой не е застрахован и може да се зарази, би било добре да избягвате физическия контакт при среща с вашите приятели, съученици и/или други хора (ръкостискане, прегръщане, близко общуване лице до лице). Ако някой човек кашля или има температура (може да забележите зачервяване на лицето или влажни очи), то непременно преустановете контакт с него и се отдалечете възможно най-далече. Когато се завърнете в училище, спазвайте указанията и мерките, които ще ви дадат на място. Днес не е нужно да се правим на „герои“, защото със здравето шега не бива.

Спазвайте висока лична хигиена. Често измивайте ръцете си продължително със сапун. При контакти с повърхности най-добре използвайте антибактериални кърпички и дезинфектанти, но най-добре избягвайте да пипате много повърхности. Слушайте съветите на родителите и хората, които се грижат за вас, колкото и да не ви се иска, защото те ви мислят доброто и искат да ви предпазят от възможни опасности.

Уважаеми родители и близки на децата,

Ние, родителите, сме устроени така, че винаги първата ни мисъл е да не се случи нещо лошо на детето ни и често пренебрегваме собствената си безопасност. В условията на тази епидемия обаче ще трябва да мислим, освен за най-милото ни, и за нас, и за средата, която да осигурим на семействата си. Дисциплинирането и примерът трябва да идва от нас към децата ни. Затова както ние пазим себе си, така децата ни ще ни подражават и ще се научат да се пазят. При най-малко съмнение за влошаване на здравето на някого от семейството, той трябва да остане у дома и да получи нужната медицинска помощ, преди да се усложни състоянието му или да навреди на околните. Не бива да пренебрегваме никакъв признак или да сме самонадеяни, че на нас няма да ни се случи нищо лошо.

Добре е всички да се следим едни други дали сме проветрили стаята, дали сме измили ръцете си, спазваме ли необходимата дистанция помежду ни, а едно от важните неща е да не изпадаме в паника. Човешкият организъм е силен, но страха, стреса и отрицателните емоции могат да понижат или разрушат имунитета ни.

Вярваме, че разума и интелекта ни ще ни изведат от тази криза. Вярваме, че доброто и обичта един към друг ще ни сплотят. Животът ни учи да се обединяваме и заедно да ставаме по-силни от изпитанията, които ни поднася.

Обява

свободно работно място за социален работник по проект „Подкрепа за успех“

Обява

свободно работно място за социален работник по проект „Подкрепа за успех“

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед №РД-09-4/21.01.2019 на министъра на образованието и науката  се удължава грипната ваканция за област Стара Загора до 22.01.2019 г. включително. Дните 21.01. и 22.01. 2019 година са обявени за неучебни. Учебните занятия ще бъдат възстановени на

23.01.2019 г./сряда/.

от ръководството на І ОУ“Св.Паисий Хилендарски“гр.Гълъбово

СЪОБЩЕНИЕ

 Със заповед № РД-01-5 / 14.01.2019 г. на  РЗИ Стара Загора  за периода 15-18 януари 2019 г. на територията на област Стара Загора е обявена грипна епидемия. Предвид това и с оглед прекъсване на епидемичната верига, в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от ОРЗ и становището на  РУО Стара Загора  със заповед № PД 09-283/15.01.2019 г. на министъра на образованието и науката, дните от 16.01. до 18.01.2019 г. са обявени за неучебни.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с получено писмо от РЗИ Стара Загора и заповед на директора на РЗИ – РД-01-15/23.01.2018 г., че за периода 24-26 януари 2018 г. на територията на област Стара Загора е обявена грипна епидемия. Предвид това и с оглед прекъсване на епидемичната верига, в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от ОРЗ и становището на  РУО Стара Загора дните  от 24.01. до 26.01.2018 г. са обявени за неучебни.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД-01-3/06.01.2017 г.на директора на РЗИ-Стара Загора се удължава грипната епидемия за област Стара Загора до 10.01.2017 г.включително.Учебните занятия ще бъдат възстановени на 11.01.2017 г./сряда/.

от ръководството на ІОУ“Св.Паисий Хилендарски“гр.Гълъбово

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД-01-1/03.01.2017 г.на директора на РЗИ-Стара Загора е обявена грипна епидемия за област Стара Загора от 03.01.2017 г.

Дните от 05.01.2017 г.до 06.01.2017 г.вкл.са обявени за неучебни дни.

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 09.01.2017 г./понеделник/.

от ръководството на ІОУ“Св.Паисий Хилендарски“гр.Гълъбово

П О К А Н А

КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІОУ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”ГЪЛЪБОВО

         Във връзка с изпълнението на изискванията на чл.7, ал.2, т.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с предстоящо създаване на Обществен съвет към Първо основно училище  „Св. Паисий Хилендарски”, моля да се явите на 11.11.2016 год. в 17.30 часа в сградата на училището на среща за избор на представители за участие в общо събрание за избор на членове на Обществения съвет от родителите на учениците от при следния дневен ред:

 1. Запознаване с правомощията на Обществения съвет  
 2. Избор на участници /родители/ от всяка паралелка в общото събрание на училището за избор на Обществен съвет.

                                                                 

                                                                                                   Директор:  Теодора Желева

П О К А Н А

 На 10.05.2017 година  ще се проведе родителската среща с родителите на учениците от VII и VIII клас за разясняване на възможностите за продължаване на образованието им в профилирани, професионални и непрофилирани  паралелки през учебната 2017/2018 година.

                                                                                                                 Директор: Теодора Желева