гр. Гълъбово
Последни новини

За училището

На 26.11.2022 година ще се проведе обучение с учителите на тема

Киберсигурност и превенция на рисковете при деца и ученици в онлайн среда“

На 16.11.2022 година в двора на Първо основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово се проведе практическо занятие по „пътна безопасност“, инициирано от националната кампания под наслов „Безопасност за децата – безопасна пътна инфраструктура около детските и учебни заведения. Занятието се проведе на откритата площадка, оборудвана по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ по Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движение по пътищата“.

                                                                                                                                                         

ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021/2022 ГОДИНА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изработен е във връзка със заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

  ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ  
1 No2 Наименование на мярката 3 Ефект на мярката4 Отговорник по мярката5 Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП  6 Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката 
1.1  Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка 
1.1.1Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за  учебната 2021-2022 година пред ПСГодишна отчетност на цялостната политика по БДП за учебната 2021 – 2022 година по информация на училищната комисия по БДППредседател на УК по БДП ДиректорГодишен доклад по Плана за действие за БДП за 2021/2022 г. до ДАБДП за изпълнени мерки за БДП.   Срок: 15 септември 2022 г.Информация за изпълнение на мерките на ниво училище от председателя на УКБДП и класните ръководители 
1.1.2Разработване на училищна годишна план-програма за БДП в изпълнение на НСБДП за периода 2021 – 2030 г. и всички произтичащи от нея документи от компетентните държавни структури на централно, областно и общинско ниво.Годишна плановост на мерки по БДП.Директор, Председател на УКБДП, Щаб за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопастност на движението по пътищата на ученицитеАктуализиран План за действие за БДП.   Срок: ежегодно до 15 септемвриГодишна план-програма за БДП, представена от директора на училището. 
1.1.3Докладване на годишното изпълнение на училищната план-програма за БДП и държавната политика по БДП на ПС и пред РУО и ДАБДП.  Годишна отчетност на училищната политика по БДП – състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП.Директор и Председател на УКБДПДоклад за годишното изпълнение на училищната план-програма за БДП и държавната политика по БДП. Срок: края на учебната година.  Доклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП.     
1.2  Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта 
1.2.1Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.  Директор, Председател на УКБДПИзпълнени методически указания. Срок: постоянен.Кореспонденция между институциите 
1.3Цел: Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП – МОН 
1.4Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди – МОН , ДАБДП и Научни институти 
1.5Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП 
1.5.1Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.Провеждане на целенасочена комуникационна политика. Излъчване на ясни и единни послания в общественото пространство.Директор, Заместник-директор Председател на УКБДПАктивна информационна политика. Срок: постоянен.Официална интернет страница на училището. 
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  
2.1Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата 
2.1.1Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка: осъвременяване на учебната документация по БДП; заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП; определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в училището;   интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети едновременно с преподаването им като отделен предмет;използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;практическа насоченост на уроците – да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика – както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение;осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП Подготвени деца и ученици в областта на БДП.  Директор, Председател на УКБДП, Класни ръководителиИзпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП. Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.   
2.1.2Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.  Учители, Класни ръководителиИзпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в училището. Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.1.3Участие в национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата.Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.  Директор, учители, класни ръководителиИзпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.1.3.1Участие в Национално състезание по БДП I състезателна група: учениците от V до VII клас  Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП.Директор, учители, класни ръководителиОрганизирана и проведена олимпиада по БДП Срок: Училищен кръг до 28.02.2022 г.; Общински кръг до 28.03.2022 г.; Областен кръг до 16.05.2022 г.; Национален кръг: 04.06. до 06.06.2022 г. 18.06. до 20.06.2022 г.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.1.4Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища.  Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.Директор, ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на ученицитеИзпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца. Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.1.5Провеждане на кампании, насочени към деца и ученици.  Подготвени деца и ученици в областта на БДП. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата.Директор, учители, класни ръководителиИзпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици.  Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.1.5.1Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки – за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.Директор, учители, класни ръководителиИзпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование Срок: 15.09 – 30.09.2022 г.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.1.6Участие в кампании  за безопасна градска мобилност, насочени към деца и ученициПодготвени деца и ученици в областта на БДП Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищатаДиректор, учители, класни ръководителиИзпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици Срок: постоянен.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.2Цел: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства – ДАБДП, МОН, МТИТС/ИААА, МВР,  ДОККПБДП, в партньорство с научните и академичните среди, НПО  
2.3Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 
2.3.1Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.Популяризиране на политиката за БДП.Директор, учители, класни ръководители Организирано и проведено мероприятие. Срок: ежегодно, 29 юни.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.3.2Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.Популяризиране на политиката за БДП.Директор, учители, класни ръководители Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно.Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. 
2.4Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП – ДССД  

   Мерки за БДП за 2021/2022 учебна година

Комисия по безопасност на движението по пътищата:

 1. Красимира Кънева-Митева – председател
 2. Павлина Христова – член
 3. Маргарита Йолова – член
 4. Данаил Димов – член

Набелязани мерки за ограничаване на ПТП

 1. Да се проведе беседа от униформен служител от сектор „Пътна полиция“ в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението;
 2. На родителски срещи в рамките на не по-малко от 10 минути, да се информират родителите и определят безопасни маршрути от дома до училище на учениците и предприемат мерки, които са свързани с рисковото поведение на пътя, личната безопасност и опазване на здравето и живота на децата;
 3. Провеждане на инструктажи  по БДП – пет минутки в края на последния час за деня;
 4. Ограничаване достъпа на МПС в двора на училището.

Мероприятия, които предстои да се проведат

 1. Провеждане на час на класа на тема:“Безопасно ходене и колоездене;
 2. Участие в общинската ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“;
 3. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия чрез поредица от мероприятия;
 4. Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата.

Дните за безопасността на ROADPOL се провеждат през Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Тази година те са под мотото: „Остани жив! Пази живота!“ за 0 жертви на пътя. В  I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр. Гълъбово учениците се включиха в различни занимателни обучения, с които се учат как да бъдат дисциплинирани пешеходци по пътищата. Отговаряха на въпроси във викторина, подреждаха пъзели с пътни знаци, приложиха практически знания си за правилно пресичане, каране на колело, спиране на светофари, движение по тротоарите. основно мото на практическите игри и занимания беше „Спаси живот“.

Набелязани мерки в рубриката по БДП:

 1. На родителски срещи в рамките на не по-малко от 10 минути, да се информират родителите по БДП и да се предприемат мерки, които са свързани с рисковото поведение на пътя, лична безопасност и опазване на здравето и живота на децата;
 2. Провеждане на инструктажи  по БДП – пет минутки в края на последния час за деня;
 3. В годишния план за часа на класа да се включат часове по БДП;
 4.   Да се проведе беседа от униформен служител от сектор „Пътна полиция“ в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението;
 5. Да вземем участие в общинската ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“;
 6. Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители;
 7. Класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата;

РР-11_Приложение 1_compressed

РР-11_Приложение 2_compressed

РР-11_Приложение 3(1)_compressed

РУБРИКА ПО БДП    –  2019/ 2020 година

    Училищна комисия по БДП

    1. Красимира Кънева-Митева – председател

    2. Павлина Христова                 – член

    3. Маргарита Йолова                – член

     Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортни произшествия с участия на деца :

     1.  Да се проведе беседа от униформен служител от сектор „Пътна полиция“ в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението.

2.  Да вземем участие в общинската ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“.

3.  С учениците от V-­VII клас преподавателите в последния час да провеждат ежедневно “ 5-минутка“ ­ краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата ;

4.  В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата;

5.  Да се организира    изнесено обучения по БДП  извън училище  на полигона в града и среща с униформен служител;

6.  Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители.

Първо основно училище “Св.Паисий Хилендарски” е със 110 история. Открито е през учебната 1905/1906 година. Централната част на сградата е построена през 1921 година с две разширения на изток и запад от 1950 година и физкултурен салон, построен през 1963 година.Училището притежава и допълнителна сграда, строена през 1960 година.

   В І ОУ “Св.Паисий Хилендарски” се обучават 35 ( 5 и 6-годишни) деца, разпределени в 2 подготвителни групи  и 178 ученици от І до VІІІ клас. Болшинството ученици – 80% са от ромски произход. За успешното интегриране на децата и учениците от ромския етнос училището работи по програма „ Намаляване отпадането на ромските деца от училище” – проект „Всеки може да бъде отличник”  на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр.Велико Търново. Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива” за периода 2013-2015 г. Училището работи с ЦМЕДТ  „Амалипе” от 2008 г., като въвежда  СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и редица интеркултурни инициативи, финансирани от Фондация „Америка за България” с малки грантове.

   Училището е носител на „Зелен флаг” от Фондацията за екологично образование в Европа  чрез Българско движение „Син флаг” от 2000 г., с което работим в момента и реализирахме екологичните  проекти „Less litter” и “ Be careful of surroundings” с малки грантове от Фондацията “Wrigley Company Foundation – Go Green”

  До момента училището е реализирало и два международни проекта към aces – Академия на централноевропейските училища: първия проект „ Small Feet Making Big Steps” с основно училище „Церквеняк-Витомарци” – Словения и основно училище „Панония” от Будапеща, Унгария, а втория проект „ Life Is A Checkered Scene” – с основно училище „Васил Главинов” от Скопие, Македония и лицей „Наталия Дадиани” от Кишинеу, Молдова. И двата проекта бяха насочени към преодоляване на различията и предразсъдъците, развитие на интеркултурно общуване и създаване на инклузивна учебна среда в училище.

    Особено грандиозно и изключително ползотворно за учениците и учителите беше реализирането на двугодишния проект по програма „Коменски”(2011-2013) – “Healthy Europe, Happy Europe” между 10 училища( включително нашето) от 8 европейски държави – Англия, България, Италия, Литва, Полша, Португалия, Турция, Франция и Шотландия.

   Учителите, заедно с децата се грижат интериора на класните стаи да съответства на работната  атмосфера, създаваща се в класно-урочната дейност, както и да се създава подкрепяща и привлекателна среда в едно мултикултурно  училище.