гр. Гълъбово
Последни новини

За училището

Дните за безопасността на ROADPOL се провеждат през Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Тази година те са под мотото: „Остани жив! Пази живота!“ за 0 жертви на пътя. В  I ОУ „Св.Паисий Хилендарски”, гр. Гълъбово учениците се включиха в различни занимателни обучения, с които се учат как да бъдат дисциплинирани пешеходци по пътищата. Отговаряха на въпроси във викторина, подреждаха пъзели с пътни знаци, приложиха практически знания си за правилно пресичане, каране на колело, спиране на светофари, движение по тротоарите. основно мото на практическите игри и занимания беше “Спаси живот”.

Набелязани мерки в рубриката по БДП:

  1. На родителски срещи в рамките на не по-малко от 10 минути, да се информират родителите по БДП и да се предприемат мерки, които са свързани с рисковото поведение на пътя, лична безопасност и опазване на здравето и живота на децата;
  2. Провеждане на инструктажи  по БДП – пет минутки в края на последния час за деня;
  3. В годишния план за часа на класа да се включат часове по БДП;
  4.   Да се проведе беседа от униформен служител от сектор “Пътна полиция” в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението;
  5. Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”;
  6. Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители;
  7. Класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата;

РР-11_Приложение 1_compressed

РР-11_Приложение 2_compressed

РР-11_Приложение 3(1)_compressed

РУБРИКА ПО БДП    –  2019/ 2020 година

    Училищна комисия по БДП

    1. Красимира Кънева-Митева – председател

    2. Павлина Христова                 – член

    3. Маргарита Йолова                – член

     Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортни произшествия с участия на деца :

     1.  Да се проведе беседа от униформен служител от сектор “Пътна полиция” в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението.

2.  Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”.

3.  С учениците от V-­VII клас преподавателите в последния час да провеждат ежедневно ” 5-минутка” ­ краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата ;

4.  В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата;

5.  Да се организира    изнесено обучения по БДП  извън училище  на полигона в града и среща с униформен служител;

6.  Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители.

 

 

Първо основно училище “Св.Паисий Хилендарски” е със 110 история. Открито е през учебната 1905/1906 година. Централната част на сградата е построена през 1921 година с две разширения на изток и запад от 1950 година и физкултурен салон, построен през 1963 година.Училището притежава и допълнителна сграда, строена през 1960 година.

   В І ОУ “Св.Паисий Хилендарски” се обучават 35 ( 5 и 6-годишни) деца, разпределени в 2 подготвителни групи  и 178 ученици от І до VІІІ клас. Болшинството ученици – 80% са от ромски произход. За успешното интегриране на децата и учениците от ромския етнос училището работи по програма „ Намаляване отпадането на ромските деца от училище” – проект „Всеки може да бъде отличник”  на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр.Велико Търново. Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива” за периода 2013-2015 г. Училището работи с ЦМЕДТ  „Амалипе” от 2008 г., като въвежда  СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и редица интеркултурни инициативи, финансирани от Фондация „Америка за България” с малки грантове.

   Училището е носител на „Зелен флаг” от Фондацията за екологично образование в Европа  чрез Българско движение „Син флаг” от 2000 г., с което работим в момента и реализирахме екологичните  проекти „Less litter” и “ Be careful of surroundings” с малки грантове от Фондацията “Wrigley Company Foundation – Go Green”

  До момента училището е реализирало и два международни проекта към aces – Академия на централноевропейските училища: първия проект „ Small Feet Making Big Steps” с основно училище „Церквеняк-Витомарци” – Словения и основно училище „Панония” от Будапеща, Унгария, а втория проект „ Life Is A Checkered Scene” – с основно училище „Васил Главинов” от Скопие, Македония и лицей „Наталия Дадиани” от Кишинеу, Молдова. И двата проекта бяха насочени към преодоляване на различията и предразсъдъците, развитие на интеркултурно общуване и създаване на инклузивна учебна среда в училище.

    Особено грандиозно и изключително ползотворно за учениците и учителите беше реализирането на двугодишния проект по програма „Коменски”(2011-2013) – “Healthy Europe, Happy Europe” между 10 училища( включително нашето) от 8 европейски държави – Англия, България, Италия, Литва, Полша, Португалия, Турция, Франция и Шотландия.

   Учителите, заедно с децата се грижат интериора на класните стаи да съответства на работната  атмосфера, създаваща се в класно-урочната дейност, както и да се създава подкрепяща и привлекателна среда в едно мултикултурно  училище.