гр. Гълъбово
Последни новини

Наредби и закони

Годишен отчет за 2022 година за постъпили заявления за достъп до обществена информация.

През 2022 година в I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ не са постъпили заявления по ЗДОИ.

                                                   ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”ГР.ГЪЛЪБОВО, УЛ.”СЛАВЯНСКА”№ 17А, ТЕЛЕФОН: 0418/64325, email:ou1gl@abv.bg

Работно време: Всеки работен ден от 7.30 часа до 12.00 часа и от 12.30 часа до 16.00 часа

Как може да се  поиска достъп до информация

Искането за информация може да бъде устно или чрез писмено запитване.

Няма пречка да се използват и двата начина.

1.1. УСТНО искане на информация

Отправя се до директора на училището, чрез попълване на заявление. При възможност той е длъжен да Ви предостави информацията веднага. Ако се забави, препрати Ви до друг, започне да изисква от Вас допълнително документи, не Ви обслужи по други причини или информацията е недостатъчна, поискайте я писмено.

1.2. ПИСМЕНО заявление за информация, което се адресира до директора на училището.

Заявлението е по образец и може да се получи от директора или заместниците му, както и да се изтегли от тук.

Заявлението трябва да съдържа:

– трите имена на ФЛ. За юридически лица – наименование и седалище.

– каква информация се иска /може описателно да се посочи от какво се интересува лицето. Може да се посочат и точно документите, от които се интересува, ако се знае техния номер, дата на издаване и характер.  Може да се опишат и само по това, което лицето знае за тях – напр. адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да се знаят подробности за документа, който се иска. Достатъчно е да се знае толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено/.

-адрес за кореспонденция.

В каква форма може да се получи  достъп до информация

Всяко ФЛ или ЮЛ може да поиска:

– устна справка;

– да прегледа и прочете на място цялата налична информация по интересуващия го въпрос;

– копия на хартиен или технически носител.

Отговор на заявлението за информация следва да се получи до 14 календарни дни от подаване на заявлението. Исканата информация се предоставя с решение на органа.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:

– до каква информация се предоставя достъп;

– в какъв период от време предоставя достъп до информацията /не може да бъде по-кратък от 30 дни/;

– къде се предоставя достъп до информацията;

– в каква форма се предоставя достъп;

– каква сума трябва да заплатите /заплащането се извършва в касата на училището – в брой./

Заплащането е съгласно Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация според вида на носителя.(обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.)

Уведомление за уточняване на искането

В случаите, когато не е ясно за какъв вид информация става дума може да се поиска уточняване на исканата информация. Това може да се случи, когато исканата информация е описана прекалено общо. Това обаче не означава, че лицето е длъжно да посочи точните  наименования и номера на документи.

Уточненията трябва да се направят до 30 календарни дни след като лицето получи уведомлението за това. Ако лицето пропусне да го направи, заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане.

Решение за отказ на достъп до информация

Отказ за достъп до информация трябва да бъде направен по определен начин – трябва да се направи с решение, което  се изпраща по пощата срещу подпис или с обратна разписка до лицето, подало заявлението. В решението трябва да се обясни защо се отказва информацията – коя точно разпоредба от кой закон дава право да се откаже и пред кого и в какъв срок се обжалва решението.

Възможно е също така да се издаде решение, в което се предоставя достъп до част от поисканата информация, т. нар. частичен достъп.

Всяко решение по заявление за достъп до обществена информация може да се обжалва.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление

Протокол за предоставяне на информация за повторно използване

Искане за повторен достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ЗДОИ

Годишен отчет за 2021 година за постъпили заявления за достъп до обществена информация.

През 2021 година в I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ не са постъпили заявления по ЗДОИ

Годишен отчет за 2020 година за постъпили заявления за достъп до обществена информация.

През 2020 година в I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ не са постъпили заявления по ЗДОИ

Годишен отчет за 2019 година за постъпили заявления за достъп до обществена информация

Годишен отчет за  ЗДОИ 2019 година 

Годишен отчет за 2018 година за постъпили заявления за достъп до обществена информация

 Годишен отчет за  2018 година

Годишен отчет за 2017 година за постъпили заявления за достъп до обществена информация

През 2017 година в I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ не са постъпили заявления по ЗДОИ

Годишен отчет за 2016 година за постъпили заявления за достъп до обществена информация

През 2016 година в I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ не са постъпили заявления по ЗДОИ

Годишен отчет за 2015 година за постъпили заявления за достъп до обществена информация

През 2015 година в I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ не са постъпили заявления по ЗДОИ