гр. Гълъбово
Последни новини

Правилници

2023/2024 учебна година

2022/ 2023 учебна година

2021 / 2022 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020 година

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2020 година

Форми на обучение – 2018/2019 г.

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на училището