гр. Гълъбово
Последни новини

Проекти

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001

„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 ГОДИНА,

С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обща информация за проекта

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до

образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични

заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното

образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на

потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни

потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна

подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент –

Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образова-телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо-ванието, да се противодейства на риска от отпадане в си-туация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г.                                  КРАЙ: 31.12.2023 г.

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

httрs://teachers.mon.bg

tabela logo
Лого-ТВОЯТ ЧАС

              От месец октомври на учебната 2017/2018 година I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ продължава работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

    
    В училището се провеждат 12 извънкласни дейности (6 групи в занимания по интереси и 6 групи за преодоляване на обучителни затруднения):

І. Групи за предоляване на обучителни затруднения:

 

 1. Наше родно АБВ – Станимира Златева Дойчева / 8 ученици/;
 2. Четем и пишем – Павлина Делчева Христова / 8 ученици/;
 3. Граматика за всички – Тонка Дойчева Добрева /8 ученици/;
 4. Обичам българския език – Милена Желязкова Каралиева /8 ученици/;
 5. С любов към езика – Илиана Илчева Костова /8 ученици/;
 6. Допълнително обучение по математика – Петранка Стоянова Тодорова /8 ученици/

 

ІІ. Групи за занимания по интереси:

 

 1. Работилница –Хартиена фиеста – Маргарита Тошкова Йолова /12 ученици/;
 2. Клуб „ Танцувай с нас” – Стоянка Ненчева Бонева /12 ученици/;
 3. Клуб „Приказен свят” – Петрана Динева Пасева /12 ученици/;
 4. Клуб „Млад природолюбител” – Теменужка Динева Желязкова /12 ученици/;
 5. Клуб „Шарената черга” – Светла Боянова Койчева /12 ученици/;
 6. Аз обичам България – Красимира Колева Кънева / 12 ученици/
 ЛОГО НОВ ШАНС

BG05M2OP001-3.004-0001ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1

„Нов шанс за успех“

1. Наименование и седалище на бенефициента:

– Министерство на образованието и науката съвместно с дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, МОН – 1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 2А

2. Място на изпълнение на проекта: 
– На територията на Република България

3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
– Нов шанс за успех

4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
– 24 994 462,50 лева

Цели на проекта:

 • Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя.
 • Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване  в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.
Видове курсове:
 • Курс за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа.
 • Курс за обучение на възрастни за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (V, VІ или VІІ клас) с хорариум 360 учебни часа.
Основни дейности:
 • Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността.
 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен.
 • Създаване, отпечатване и разпространение на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни.
 • Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап.
 • Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование чрез организиране на дистанционно обучение.
 • Разработване на инструментариум за сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни и в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, издаване на документи.
 • Разработване и пилотно прилагане на система за валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене.
 • Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.
        В Първо основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово са сформирани 2 групи 29 обучаеми   за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 часа.
Лого-ТВОЯТ ЧАСфф                        Проект „Твоят час“

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка?
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене?
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области?
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища?
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация?
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците?
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

В училище са сформирани 13 групи:

І. Групи за предоляване на обучителни затруднения:

 1. Колко малко ни е нужно – Илиана Илчева Костова
 2. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения Български език и литература – Светла Боянова Койчева
 3. Математиката – лесна, интересна – Тонка Дойчева Добрева
 4. Математика за всички – Милена Желязкова Каралиева
 5. Забавна математика – Павлина Делчева Христова
 6. Българският език – звучен, богат и изразителен – Радка Димитрова Костова
 7. Допълнително обучение по математика – Петранка Стоянова Тодорова

ІІ. Групи за занимания по интереси:

 1. Работилница „Сръчни ръце” – Маргарита Тошкова Йолова
 2. Мажоретен състав – Стоянка Ненчева Бонева
 3. Здравословен начин на живот – Теменужка Динева Желязкова
 4. Клуб „Млад пътешественик” – Красимира Колева Кънева
 5. Аз уча английски език – Милка Паскалева Паскалева
 6. Клуб „Тенис на маса” – Динко Жеков Тодоров

 161

 

168

 

235

 

 

 

 

патронен празник 2017 г 136

 

033

 

 

http://www.dnesbg.com/wp-content/uploads/2014/03/amalipe.jpg

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии.

IMG_20160114_085409

344