гр. Гълъбово
Последни новини

admin

Административни услуги

График на дейности на групи за периода юни – септември 2019 година по проект „Подкрепа за успех“

Заповед за определяне на заявител по Схема  „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти

Предложение за доставка на продукти

Издаване на удостоверение  за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията  за завършен клас , етап или основна степен на образование

Преместване и прием на ученици

Заявление за прием в I клас

Заявление за записване в I клас

Заявление за преместване на ученици

Издаване на заповед за  признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от  I- VI  в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

                ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Отсъствия по уважителни причини до 3 дни

Отсъствия по уважителни причини до 7 дни